نوشیدن زاویه شبانه باشگاه باشگاه شبانه

نوشیدن: زاویه شبانه باشگاه باشگاه شبانه لاله‌های برفی مسافر شکوفه‌ها آلمان انگلستان

گت بلاگز افغانستان یـک راکت از منطقـه نامعلوم بـه محل اقامتم اصابـت کرد / سفیر هند در کابل

سـفیر هنـد در کابـل میگویـد کـه حملـه راکتی روحیـه آنهـا بـرای مبارزه علیـه دهشـت افگنی را تضعیـف نخواهـد کرد

یـک راکت از منطقـه نامعلوم بـه محل اقامتم اصابـت کرد / سفیر هند در کابل

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان گروه تحریریه سایت جوان، منپریـت وهـرا سـفیرهند، دیـروز سه شـنبه، ۱۶ جوزا، بـه رسـانه های هنـدی گفـت کـه دیـروز در جریـان کنفرانـس پروسـه کابـل، یـک راکت از منطقـه نامعلـوم بـه محل اقامـت او اصابـت کرده هست.

سـفیر هنـد به روزنامـه «ایندین اکسـپرس» گفته کـه در ایـن رویـداد بـه کسـی آسـیب نرسـیده و تحقیقـات در ایـن مورد جریـان دارد.

سفیرهندوسـتان اظهار داشت: هندوسـتان بـا هـراس افگنـان مبـارزه مـى کنـد و بـا انجـام همچوحملات، روحیـۀ مبارزه آنان برضد دهشـت افگنـى ضعیـف نخواهـد شـد.

وزارت داخلـه گفت: ایـن راکـت در منطقـه شـش درک و در یـک میـدان تنیـس اصابـت کرده و خسـاراتی را در پی نداشـته اسـت.

یـک راکت از منطقـه نامعلوم بـه محل اقامتم اصابـت کرد / سفیر هند در کابل

انتهای پیام/
برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید

واژه های کلیدی: افغانستان | سفیر هند | سفیر هند در کابل | حمله راکتی | حوزه افغانستان | باشگاه خبرنگاران |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog